Awang Township of Gonjo County in Chamdo

Awang Township of Gonjo County in Chamdo