Gangnyi Township of Amdo County in Nagqu

Gangnyi Township of Amdo County in Nagqu