Jiru Town of Zhanang County in Lhoka (Shannan)

Jiru Town of Zhanang County in Lhoka (Shannan)