Jitang Town of Zhag’yab County in Chamdo

Jitang Town of Zhag’yab County in Chamdo