Xiangdui Town of Zhag’yab County in Chamdo

Xiangdui Town of Zhag’yab County in Chamdo