Kentong Town of Zhag’yab County in Chamdo

Kentong Town of Zhag’yab County in Chamdo