Putang Township of Namling County in Shigatse

Putang Township of Namling County in Shigatse