Tibetan Xianziwu Dance (Markam County Xianziwu Dance)

弦子舞(芒康弦子舞)Tibetan Xianziwu Dance (Markam County Xianziwu Dance)
http://www.ihchina.cn/project_details/12930/