Xiangzi Town of Zanda County in Ngari

Xiangzi Town of Zanda County in Ngari