Huoer Township of Burang County in Ngari

Huoer Township of Burang County in Ngari