Ciwang Renzeng- Inheritor of Caisha Tancheng Painting Art in Shigatse, Tibet

Ciwang Renzeng- Inheritor of Caisha Tancheng Painting Art in Shigatse, Tibet
次旺仁增   日喀则市彩砂坛城绘制