Qiangmu Dance of Jiangluo Deqing Chöling Monastery in Shigatse

羌姆(江洛德庆曲林寺尼姑羌姆)Qiangmu Dance of Jiangluo Deqing Chöling Monastery in Shigatse
Jiangluo Deqing Chöling Monastery is located in Nianmu Town of Samzhubze District in Shigatse(日喀则市桑珠孜年木乡).