Qiaze Town of Biru County in Nagqu

Qiaze Town of Biru County in Nagqu