Raojin Town of Zogang County in Chamdo

Raojin Town of Zogang County in Chamdo