Renguo Town of Zogang County in Chamdo

Renguo Town of Zogang County in Chamdo