Zhongyi Town of Lhorong County in Chamdo

Zhongyi Town of Lhorong County in Chamdo