Biru Town of Biru County in Nagqu

Biru Town of Biru County in Nagqu