Bitu Town of Zogang County in Chamdo

Bitu Town of Zogang County in Chamdo