Ciren Wangdui- Inheritor of Yalong Zhaxi Xueba Tibetan Opera in Shannan, Tibet

Ciren Wangdui- Inheritor of Yalong Zhaxi Xueba Tibetan Opera in Shannan, Tibet 
次仁旺堆 藏戏(山南雅隆扎西雪巴)