Dalong Town of Nagarzê County in Lhoka (Shannan)

Dalong Town of Nagarzê County in Lhoka (Shannan)