Dênggar Township of Saga County in Shigatse

Dênggar Township of Saga County in Shigatse