Duoque Town of Nagarzê County in Lhoka (Shannan)

Duoque Town of Nagarzê County in Lhoka (Shannan)