Luorong Pasture in Daocheng County, Garze

Luorong Pasture of Yading Nature Reserve in Daocheng County, Garze