Naru Xieqin Dance in Chengguan District, Lhasa

谐钦(拉萨纳如谐钦)Naru Xieqin Dance in Chengguan District, Lhasa
http://www.ihchina.cn/project_details/13074/