Tubujia Xieqin Dance in Namling County, Shigatse

谐钦(南木林土布加谐钦)Tubujia Xieqin Dance in Namling County, Shigatse
http://www.ihchina.cn/project_details/13073/