Pema Qunjiu- Inheritor of Qiangmu Dance of Lakang Kagyu in Lhozhag County, Shannan, Tibet

Pema Qunjiu- Inheritor of Qiangmu Dance of Lakang Kagyu in Lhozhag County, Shannan, Tibet
白玛群久  羌姆(拉康加羌姆)