Xiashui Town of Qonggyai County in Lhoka (Shannan)

Xiashui Town of Qonggyai County in Lhoka (Shannan)