Xuzhong Town of Markam County in Chamdo

Xuzhong Town of Markam County in Chamdo