Chuma’er River in Yushu, Qinghai

Chuma’er River in Yushu, Qinghai楚玛尔河(曲麻河)