Dangdui Town of Dêngqên County in Chamdo

Dangdui Town of Dêngqên County in Chamdo