Düjung Township of Bainang County in Shigatse

Düjung Township of Bainang County in Shigatse