Ciyang- Inheritor of Qiangmu Dance of Jiangluo Deqing Chöling Monastery in Shigatse, Tibet

Ciyang- Inheritor of Qiangmu Dance of Jiangluo Deqing Chöling Monastery in Shigatse, Tibet
次央   羌姆(江洛德庆曲林寺尼姑羌姆)