Rongzhou Town of Zhag’yab County in Chamdo

Rongzhou Town of Zhag’yab County in Chamdo