Kong Tang Lamu Mountain in Gyirong County, Shigatse

Kong Tang Lamu Mountain in Gyirong County, Shigatse吉隆县孔唐拉姆山
http://blog.sina.com.cn/s/blog_828a5e020101d1yi.html
https://www.meipian.cn/kiduzjx