Zongxi Town of Markam County in Chamdo

Zongxi Town of Markam County in Chamdo