Jiduo Town of Riwoqê County in Chamdo

Jiduo Town of Riwoqê County in Chamdo