Korjak Monastery Buddhist Celebration in Burang County, Ngari

Korjak Monastery Buddhist Celebration in Burang County, Ngari