Paizhen Town of Mainling County in Nyingchi

Paizhen Town of Mainling County in Nyingchi