Puduiba Xuanwu Dance in Maizhokunggar County, Lhasa

宣舞(普堆巴宣舞) Puduiba Xuanwu Dance in Maizhokunggar County, Lhasa
http://www.ihchina.cn/project_details/13067/