Xiangba Tibetan Opera in Namling County, Shigatse

日喀则南木林县湘巴藏戏Xiangba Tibetan Opera in Namling County, Shigatse
http://www.ihchina.cn/project_details/13350/