Wuming Snow Mountain in Xiangcheng County, Garze

English Name: Wuming Snow Mountain in Xiangcheng County, Garze
Chinese Name:甘孜州乡城县无名大雪山