Bai Mei- Inheritor of Kazhuo Zhaxi Bindun Tibetan Opera in Qonggyai County, Shannan, Tibet

Bai Mei- Inheritor of Kazhuo Zhaxi Bindun Tibetan Opera in Qonggyai County, Shannan, Tibet
白梅  藏戏(山南琼结卡卓扎西宾顿)