Gama Ciren- Inheritor of Kazhuo Zhaxi Bindun Tibetan Opera in Qonggyai County, Shannan, Tibet

Gama Ciren- Inheritor of Kazhuo Zhaxi Bindun Tibetan Opera in Qonggyai County, Shannan, Tibet
嘎玛次仁  藏戏(山南琼结卡卓扎西宾顿)