Ciwang Danzeng- Inheritor of Tubujia Xieqin Dance in Namling County, Shigatse, Tibet

Ciwang Danzeng- Inheritor of Tubujia Xieqin Dance in Namling County, Shigatse, Tibet
次旺丹增  谐钦(南木林土布加谐钦)