Jiasangka Town of Riwoqê County in Chamdo

Jiasangka Town of Riwoqê County in Chamdo