Zera Gompa Monastery in Xinlong County, Garze

Zera Gompa Monastery in Xinlong County, Garze新龙县则热寺